Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

2282 933e 500
Reposted frombiru biru viapuremind puremind
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacytaty cytaty

June 24 2015

1860 1f34 500
Tove Jansson, mama Muminków
2527 f04f
Reposted fromvegetazen vegetazen vianasze nasze
9065 2cb5 500
Reposted fromPoranny Poranny viainto-the-wild into-the-wild
4350 61af 500
8646 6bfc
Reposted fromwerterowska werterowska vianoticeable noticeable
6729 5441
Reposted fromerq erq viadobry dobry
0348 ae26
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
2564 4476 500
Reposted frommisza misza viat-e-x-t t-e-x-t
3730 95c5 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl